Naposledy aktualizováno: 31.01.2020 17:58:17
logo

Obecní knihovna Čestlice

 

                                

                                                 Pohled do historie

 

Počátky dnešní knihovny se vážou k roku 1863, kdy byla založena školní knihovna farářem panem Josefem Řezníčkem. Už tehdy se dbalo na čtenářskou úroveň žáků. Základní knihovní fond obsahoval úctyhodný počet 100 svazků (v r. 1891-2 – 322 sv.). Je třeba si připomenout, že tehdy knihy nevycházely vázané nebo brožované jako dnes, protože vazba byla drahá. Vycházely jako sešity, škola si je nechala svázat, pro úsporu i několik sešitů do jedné vazby.

Školní rada každý rok uvolnila finanční příspěvek na nákup knih do knihovny a pravidelně se našli dárci, kteří knihovně darovali knihy podle svých možností. Takto se knihovna rozšiřovala každoročně o cca 10 knih a ve školním roce 1885-6 si čtenáři vypůjčili 1878 svazků, což je na tehdejší dobu úctyhodný počet.

Ve šk. roce 1891-2 školní rada pořídila novou skříň na knihovnu a ve šk. roce 1912-13 nechala zhotovit opět novou skleněnou skříň.

A došlo i na cenzuru. Ve šk. roce 1885-6 vyšlo nařízení o revizi knih z důvodu mravního, náboženského a vlasteneckého. V naší knihovně se našla pouze jedna, a to Vezmi si výstrahu od Karla Škody. Ve šk. roce 1938-9 byly vyloučeny další závadné knihy.

Časem se knihovna stala veřejnou, ale stále byla umístěna v budově školy. V roce 1998 se přestěhovala do „starého“ Obecního úřadu. Bohužel, i přes přestěhování do vhodnějších prostor, počet čtenářů klesal, až se ustálil v roce 2014 na počtu 2-3 čtenářky. Tento rok bude, doufám, v budoucnosti hodnocen jako zlomový. Knihovny se ujala nová knihovnice. Za finanční podpory obce byl zakoupen počítač, knihovnický program a knihovna se zařadila svými službami mezi ostatní knihovny 21. století. Po očistě knih fyzické i morální začala pomalu nabírat nové čtenáře. Přestěhováním do nové budovy Obecního úřadu už nic nebránilo rozvoji a knihovna tuto možnost plně využívá.

Knihovní fond se za 4 roky, díky výměnnému fondu z nadřízené knihovny a dárcům knih, více než trojnásobil. Spolupráce se školkou a školou přivedla do knihovny mladé čtenáře, kteří dnes tvoří nadpoloviční většinu. Přednášky, výstavy, tvoření a další akce doplňují její základní poslání.

Knihovna se stala místem setkání všech generací. Těší se i na vás každou středu 14:00-18:00.

 

                                                                                              Jitka Šachlová

                                                                                                knihovnice

                                                                                     oceněná cenou Kramerius 2016

                                                                                a Čestným uznáním obce Čestlice 2018

                                                                                za zásluhy o obnovení Obecní knihovny